ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1        Definities

Verkoper:
Pollet Pool Group NV, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.321.102.

Product:
het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.

Website:
de website waarop U het Product hebt gekocht: shop.polletpoolgroup.eu

Klant, U of Uw:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website een Product koopt en die geen consument is.

Met de term ‘Partijen’ wordt verwezen naar zowel de Verkoper als naar de Klant. Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art. 2.

2        Relatie tussen Partijen

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door:

  • de orderbevestiging die u na uw bestelling of aanko(o)p(en) ontving;
  • deze Algemene voorwaarden;
  • de Privacyverklaring van de Verkoper. U kan een kopie van deze Privacyverklaring downloaden op volgende pagina: Privacy Policy .

Voormelde documentenmaken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden verklaart U zich eveneens akkoord met deze documenten.

Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van promoties. In dat geval hebben dergelijke, specifieke voorwaarden voorrang op deze Algemene voorwaarden.

Het plaatsen van een bestelling op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden op deze Website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. U zal deze Algemene voorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3        Aanbiedingen

Het aanbod en de illustratieve foto’s op de Website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten of afwijkingen van de in de eventuele illustratieve foto’s voorgestelde Producten.

Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn steeds vrijblijvend. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren zonder opgave van reden of indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben. De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper.

4        Prijzen en betaling

De op de Website aangegeven prijzen per product zijn exclusief BTW en verzendingskosten tenzij anders aangegeven. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant. De betaling dient te gebeuren op het adres van de Verkoper aan de Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare.

De betaling dient te gebeuren via de op de Website aangegeven directe betaalmethoden of indien toegelaten binnen de veertien dagen na de orderbevestiging, tenzij de vervaldatum anders werd aangegeven.

Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vervallen van verwijlinteresten aan 12% per jaar en de forfaitaire schadevergoeding zoals omschreven in art. 9. Eventuele betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden toegekend. In geval van laattijdige betaling is het de Verkoper bovendien toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en U. Het opgegeven nummer van Uw debetkaartnummer, Uw kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook Uw definitieve goedkeuring van de bestelling gelden als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling en deze Algemene voorwaarden. Die goedkeuring dient als ondertekening.

5        Levering en risico-overdracht

5.1     Leveringstermijn

De leveringstermijnen en/of leveringsdata worden enkel ten titel van inlichting verstrekt, zij zijn aldus slechts indicatief en binden de Verkoper niet. Vertraging in de levering of de uitvoering van werkzaamheden geeft de Klant noch het recht de Overeenkomst te verbreken, noch het recht op enige vorm van schadevergoeding..

5.2     Plaats van levering

Indien U de bestelde Producten niet zelf afhaalt bij de door de Verkoper opgegeven afhaalpunten, zullen de leveringen plaatsvinden op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Leveringen kunnen enkel plaatsvinden in België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. In geval van  levering aan de Klant en, indien de Klant op het ogenblik van de levering afwezig is,   dient de Klant contact op te nemen met de transporteur. Indien de Klant niet in contact treedt met de transporteur, wordt het Product geretourneerd naar de Verkoper, en laatstgenoemde het recht om de bijkomend gemaakte transportkosten aan de Klant in rekening te brengen. De Klant kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering.

Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden stemt u er mee in dat de levering van de bestelling door derden, zoals bijvoorbeeld buren, in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op Uw risico.

Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de Overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant en zal de Klant gehouden blijven tot volledige betaling. Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

5.3     Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden of aan te wenden.

5.4     Risico-overdracht

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.

De Klant dient bij ontvangst van de Producten de pakketten op gebreken te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de Producten te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.

6        Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van overmacht. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten zolang de overmachtssituatie duurt, ofwel de Overeenkomst definitief ontbinden. De Verkoper is in geval van overmacht geen schadevergoeding verschuldigd aan de Klant. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg).

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van € 1.500,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht.

Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, …).

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.

7        Garantie

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de derde dag na levering.

De Klant dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 7 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie. Indien er een garantie op het Product van toepassing is, wordt deze omschreven in de cataloog.

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom van de Klant en gaat deze opnieuw naar de Verkoper.

8        Archivering

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.

9        Wanprestatie

Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 4 niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250.

10      Intellectuele eigendom

Onze Website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11      Geen afstand en nietigheid

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Algemene voorwaarden tast de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet aan. Een (geheel of gedeeltelijk) ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege en automatisch vervangen door een nieuwe, geldige en afdwingbare bepaling die het doel (incl. de gevolgen) de tekst van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

12      Klachtenregeling en geschillen

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Als de Klant klachten zou hebben over onze diensten, kan hij ons contacteren via info@polletpoolgroup.com. De Verkoper doet er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Mochten Partijen er samen toch niet uitkomen via de persoonlijke klachtendienst van de Verkoper, dan kan de Klant terecht bij Safeshops. Als de klacht wordt aanvaard door SafeShops zal ze op neutrale wijze bemiddelen tussen de Verkoper en u als Klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt Safeshops meteen over alle juiste gegevens om de klacht verder te behandelen.

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.