Privacybeleid

Algemeen

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pollet Pool Group NV, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0419.321.102((hierna gezamenlijk aangeduid als: “Pollet”, “We”, “Wij”, “ons”, “onze”) wanneer je:

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.polletpoolgroup.eu, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Hieronder kan je een overzicht vinden van antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pollet.

1.                 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Pollet Pool Group NV, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, KBO-nr. 0419.321.102 verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens.

Pollet treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving en vanuit deze hoedanigheid willen we je informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is daarom alleen geldig voor de persoonsgegevens die Pollet als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. U kan uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot onze privacy verantwoordelijke via privacy@boekan.be.

2.     Welke persoonsgegevens verwerkt Pollet?

Pollet verwerkt persoonsgegevens die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van de verwerkte persoonsgegevens.

Pollet verwerkt verschillende categorieën van gegevens naargelang het doel van de verwerking:

 • Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website;
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adres- en facturatiegegevens en je e-mail.

Specifiek en afhankelijk de door ons gebruikte marketingtools, cookies en gelijkaardige technieken op onze Website en kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Tool / ServiceType persoonlijke data
Enhanced ConversionsNamen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers, online identifiers, internet protocol adressen
Google Ads Customer MatchNamen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers
Google AnalyticsOnline identifiers zoals cookie identifiers, internet protocol adressen en apparaat identifiers; klant identifiers
Google Data StudioData gerelateerd aan individuën om rapporten, grafieken en diagrammen te maken
Google OptimizeOnline identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen
Google Tag ManagerOnline identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen
Facebook Ads Custom AudiencesEmail adressen, telefoonnummers, adressen
HotJarOnline identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen
CRMNamen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers, online identifiers, internet protocol adressen

Prominente openbaarmaking

De PPG Belgium App op onze PPG Belgium Webshop kan u leiden naar een formulier (bv. Aanvraag Zwembadafdekking) om ons informatie te bezorgen over het zwembad/accessoire dat u nodig hebt, bv. een afdekking (grootte, vorm, …) en we vragen u ook om ons enkele foto’s/tekeningen te bezorgen van het zwembad in kwestie. Met de informatie over de specificaties van het zwembad samen met de foto’s/tekeningen ervan, kunnen we je een correct antwoord geven op je vraag.

Naast het feit dat de meeste informatie over het zwembad die we je vragen in te vullen niet-persoonlijke informatie is, willen we je informeren dat, afhankelijk van het feit of je de GPS-functionaliteit wel of niet hebt geactiveerd op het apparaat (klassieke camera, ander (smart) apparaat) waarmee je foto’s maakt, de foto’s die je ons stuurt informatie kunnen bevatten over je locatie.

We verzamelen en bewaren deze foto’s totdat de garantieperiode die we op onze leveringen moeten respecteren is verstreken.

We nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging, tegen openbaarmaking en vernietiging en tegen verlies en diefstal, zoals: wachtwoordbeveiliging, gegevensversleuteling, firewalls, antivirus, logging en monitoring van onze systemen, toegangsbeheer, up-to-date ICT-software, waar nodig en mogelijk anonimiseren we de persoonlijke gegevens, enz.

Als we het nuttig vinden om informatie te verkrijgen van een leverancier/fabrikant met betrekking tot je verzoek, zullen we de foto’s aan hen overdragen. We werken alleen samen met leveranciers/fabrikanten die dezelfde veiligheidsnormen voor gegevensopslag hanteren als wij. We zullen je foto’s niet overdragen aan andere derde partijen dan de partijen die hierboven genoemd zijn, zonder vooraf je toestemming te vragen.

U hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om ons te vragen de foto’s/tekeningen die u ons hebt verstrekt terug te sturen en ze uit onze IT-systemen te verwijderen.

3.                 Voor welke doeleinden verwerkt Pollet jouw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?

We verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor onderstaande doeleinden:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website alsook, mits voorafgaande toestemming u gerichtere marketing te kunnen richten
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst of verkoop van een product die je hebt verzocht;
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties Pollet zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Pollet. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Pollet daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

4.                 Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor intern gebruikt.

Pollet zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen of beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.  

We zullen jouw voorafgaandelijke toestemming steeds vragen om gegevens over te maken aan derde partijen met uitzondering van de doorgiftes die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, als je reeds beschikt over informatie in verband met de doorgifte of als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in het kader van een beroepsgeheim. 

Alhoewel verwerkers niet in aanmerking komen als derden willen we je graag informeren dat Pollet beroep doet op verwerkers waarmee wij persoonsgegevens uitwisselen zoals aannemers, ICT-dienstverleners, communicatiebureau ’s, enz. Hiervoor verzekeren we door middel van verwerkersovereenkomsten dat de verwerkers die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken dat steeds doen met inachtneming van de privacywetgeving en enkel voor de doeleinden die hierboven toegelicht werden. Pollet zal controleren dat de verwerkers de persoonsgegevens op een veilige, eerlijke, rechtmatige en proportionele manier zullen verwerken. 

In het geval dat de verwerkers waarop Pollet beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal Pollet overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor haar dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal Pollet ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen. 

5.                 Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Pollet neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw privacy te beschermen.

We nemen verschillende technische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of aanpassing ervan, tegen openbaarmaking en vernietiging ervan alsook tegen verlies en diefstal zoals:  beveiliging met een wachtwoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, logging en monitoring van onze systemen, toegangsbeheer, ICT-software up to date houden, waar vereist en mogelijk zullen we de persoonsgegeven anonimiseren, enz.

Pollet neemt organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens zoals het aanduiden van een privacy verantwoordelijke; het in dienst nemen van medewerkers die zorgen voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en informatiesystemen; maatregelen om de fysieke toegang tot onze kantoren te beheren; onze medewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken en worden opgeleid om hun taken steeds met respect voor je privacy uit te voeren; wij implementeren de privacywetgeving in onze bedrijfsprocessen, procedures en werkinstructies.

Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgeschaafd door deze aan interne en externe audits te onderwerpen.

Ondanks deze genomen veiligheidsmaatregelen kan het toch voorkomen dat derden erin slagen deze maatregelen te omzeilen en jouw persoonsgegevens onrechtmatig te verkrijgen en/of gebruiken. Wij kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en zijn dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens dat door derden wordt gemaakt.

6.                 Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?

Pollet bewaart jouw persoonsgegeven zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking:

 • gedurende136 maanden om met jou in contact te treden indien je van ons goederen of diensten wenst af te nemen of om op jouw algemene vragen te antwoorden via diverse manieren waarop je met ons in contact kan treden (winkelbezoek, evenement, beurs, mail, sociale media, etc.) Indien wij gedurende 36 maanden geen actie meer op uw klantenprofiel zien, zullen wij uw klantenprofiel verwijderen;
 • voor marketingdoeleinden en voor nieuwsbrieven, zolang je de uitdrukkelijke toestemming niet intrekt;
 • voor de duurtijd waartoe wij wettelijk verplicht zijn (bv. in het kader van garantie, boekhoudkundige of arbeidsrechtelijke verplichtingen);
 • Facturatie- en boekhoudkundige gegevens moeten wij om wettelijke redenen minstens 10 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren.
 • zolang er een contractuele relatie lopend is, waaronder maar niet beperkt tot de tijd die vereist is om bestellingen en leveringen vlot te doen verlopen bij aankoop van een product of afname van een dienst;
 • zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten.

We behandelen jouw persoonsgegevens conform dit Privacybeleid zolang we ze bewaren.

7.                 Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Overeenkomstig de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kan je alvast een overzicht van deze rechten vinden.

Recht op informatie en van inzage

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden of Pollet jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie over de bron van de gegevens indien we persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

Je hebt het recht om een gratis kopie te vragen van jouw persoonsgegevens in een gangbare vorm. Indien je bijkomende kopieën vraagt kan Pollet een redelijke vergoeding vragen om de administratieve kosten te dekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om aan Pollet te vragen om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die door Pollet verwerkt worden te vervolledigen of te corrigeren.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen door Pollet:

 • jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt worden door Pollet;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Pollet zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen andere gronden voor de (verdere) verwerking door Pollet;
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

In sommige gevallen zullen we jouw vraag tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. We zullen jou daarover verder informeren in ons antwoord op jouw verzoek tot gegevenswissing.

Recht op de beperking van de verwerking 

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode waarin Pollet de juistheid van de gegevens zal controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • Pollet heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

Je hebt het recht om Pollet te verzoeken je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over de dragen. Je kan ons daarbij vragen om de gegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Dit recht is enkel geldig voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Pollet op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien je u in een bijzonder en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigen.

Pollet zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden óf wanneer de verwerking van je persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat gebaseerd is op een verwerking die uitsluitend geautomatiseerd gebeurde, waaronder profilering. Dit recht geldt niet voor de volgende gevallen: wanneer profilering of geautomatiseerde individuele besluitvorming toegestaan is bij een wettelijke bepaling die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van jouw rechten en vrijheden; wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst; wanneer dit berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.

8.                 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan met ons contact opnemen voor meer informatie over het Privacybeleid of in verband met de uitoefening van je rechten via de volgende gegevens:

 • Via een brief gericht aan BOEKAN NV, t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare;
 • Via e-mail aan: privacy@boekan.be .

Zodra wij via de hierboven vermelde kanalen een klacht ontvangen, krijg je een bevestiging van ontvangst. Jouw verzoek wordt daarna binnen een redelijke termijn behandeld.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be. 

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

9.                 Welke cookies gebruiken we?

Wanneer je onze Websites bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op jouw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de Websites. Dit helpt om je een betere gebruikerservaring te bieden bij je bezoek aan onze Websiteen laat ons toe deze te optimaliseren.

Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van  onze Website heeft bezocht.  Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website  wellicht niet correct.

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.

De exacte cookies op onze website zullen vermeld worden in onze cookiebanner en bijhorend beleid.

Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden?  Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je  in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.