Algemeen

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door een entiteit van de Pollet Group zoals opgesomd in Bijlage 1 (hierna gezamenlijk aangeduid als: “Pollet”, “We”, “Wij”, “ons”, “onze”) wanneer je: 

 • Een bezoek brengt aan of gebruik maakt van één van onze websites (hierna in het algemeen genoemd: “Websites”) en/of je hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van telefonisch contact enz.);
 • Op één of andere manier gebruik maakt van onze producten of diensten;
 • Met ons wenst te communiceren via e-mail, telefoon, fax en sociale media;
 • Met ons wenst te communiceren op beurzen en evenementen;
 • Dit privacybeleid expliciet accepteert.

Hieronder kan je een overzicht vinden van antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pollet. 

De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en wie wordt beschermd door het Privacybeleid

In Bijlage 1 vind je de maatschappelijke zetels en ondernemingsnummers van Pollet waarop dit Privacybeleid van toepassing is.

Pollet treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving en vanuit deze hoedanigheid willen we je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. 

Dit Privacybeleid is daarom alleen geldig voor de persoonsgegevens die Pollet als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. U kan uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot onze privacy verantwoordelijke via privacy@boekan.be

Welke persoonsgegevens verwerkt Pollet?

Pollet verwerkt persoonsgegevens die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van de verwerkte persoonsgegevens. 

Pollet verwerkt verschillende categorieën van gegevens naargelang het doel van de verwerking:

 • Identificatie- of contactgegevens zoals jouw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je publieke IP-adres, cookies;
 • Kenmerken van de opdrachten, bestellingen of specifieke interesse die je hebt;
 • Bedrijfs- en/of facturatiegegevens.

Specifiek en afhankelijk de door ons gebruikte marketingtools worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Tool / ServiceType persoonlijke data
Enhanced ConversionsNamen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers, online identifiers, internet protocol adressen
Google Ads Customer MatchNamen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers
Google AnalyticsOnline identifiers zoals cookie identifiers, internet protocol adressen en apparaat identifiers; klant identifiers
Google Data StudioData gerelateerd aan individuën om rapporten, grafieken en diagrammen te maken
Google OptimizeOnline identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen
Google Tag ManagerOnline identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen
Facebook Ads Custom AudiencesEmail adressen, telefoonnummers, adressen
HotJarOnline identifiers zoals cookie identifiers en internet protocol adressen
CRMNamen, email adressen, telefoonnummers, adressen, klant identifiers, online identifiers, internet protocol adressen

Voor welke doeleinden verwerkt Pollet jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Om met jou in contact te treden indien je van ons goederen of diensten wenst af te nemen of om op jouw algemene vragen te antwoorden via diverse manieren waarop je met ons in contact kan treden (winkelbezoek, evenement, beurs, mail, sociale media, etc.);
 • Om bestellingen en leveringen vlot te doen verlopen wanneer je een product aankoopt of een dienst afneemt;
 • In het kader van onze dagelijkse bedrijfsvoeringen die verband houdt met onze wettelijke verplichtingen: voor het beheren van onze boekhouding, klantenbeheer, beheer van geschillen, leveranciersbeheer, publieke relaties, beheer van verzekeringen, enz.; 
 • In het kader van ons rekruteringsbeleid. Indien je jouw kandidatuur indient voor een vacature bij Pollet, gaan we jouw gegevens verwerken op jouw verzoek voor de eventuele sluiting van een arbeidsovereenkomst; 
 • Om statistische analyses uit te voeren om zo onze Websites, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • Om persoonsgegevens van jou te delen op onze Websites of sociale media;
 • Voor marketingdoeleinden, d.w.z. om je te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Pollet en geselecteerde partners. 

Tenzij je een bestaande klant bent die reeds gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en waarop wij ons willen richten met ons eigen marketingmateriaal, stuurt Pollet jou enkel mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, alleen indien je uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke mededelingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties. 

Grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de op ons rustende wettelijke verplichtingen;
 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons aangaat of de door jou genomen precontractuele stappen tijdens jouw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang dat wij kunnen doen gelden om je te kunnen helpen met onze producten en diensten;
 • Omwille van de door jouw gegeven uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor intern gebruikt. 

Pollet zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen of beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.  

We zullen jouw voorafgaandelijke toestemming steeds vragen om gegevens over te maken aan derde partijen met uitzondering van de doorgiftes die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, als je reeds beschikt over informatie in verband met de doorgifte of als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in het kader van een beroepsgeheim. 

Alhoewel verwerkers niet in aanmerking komen als derden willen we je graag informeren dat Pollet beroep doet op verwerkers waarmee wij persoonsgegevens uitwisselen zoals aannemers, ICT-dienstverleners, communicatiebureau ’s, enz. Hiervoor verzekeren we door middel van verwerkersovereenkomsten dat de verwerkers die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken dat steeds doen met inachtneming van de privacywetgeving en enkel voor de doeleinden die hierboven toegelicht werden. Pollet zal controleren dat de verwerkers de persoonsgegevens op een veilige, eerlijke, rechtmatige en proportionele manier zullen verwerken. 

In het geval dat de verwerkers waarop Pollet beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal Pollet overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor haar dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal Pollet ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen. 

Welke technieken gebruiken we om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen?

Pollet neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw privacy te beschermen.

We nemen verschillende technische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of aanpassing ervan, tegen openbaarmaking en vernietiging ervan alsook tegen verlies en diefstal zoals:  beveiliging met een wachtwoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, logging en monitoring van onze systemen, toegangsbeheer, ICT-software up to date houden, waar vereist en mogelijk zullen we de persoonsgegeven anonimiseren, enz.

Pollet neemt organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens zoals het aanduiden van een privacy verantwoordelijke; het in dienst nemen van medewerkers die zorgen voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en informatiesystemen; maatregelen om de fysieke toegang tot onze kantoren te beheren; onze medewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken en worden opgeleid om hun taken steeds met respect voor je privacy uit te voeren; wij implementeren de privacywetgeving in onze bedrijfsprocessen, procedures en werkinstructies.

Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgeschaafd door deze aan interne en externe audits te onderwerpen.

Ondanks deze genomen veiligheidsmaatregelen kan het toch voorkomen dat derden erin slagen deze maatregelen te omzeilen en jouw persoonsgegevens onrechtmatig te verkrijgen en/of gebruiken. Wij kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en zijn dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens dat door derden wordt gemaakt. 

Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?

Pollet bewaart jouw persoonsgegevens:

 • zolang als als nodig of relevant voor de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren;
 • voor de duurtijd waartoe wij wettelijk verplicht zijn (bv. in het kader van garantie, boekhoudkundige of arbeidsrechtelijke verplichtingen);
 • zolang er een contractuele relatie lopend is;
 • zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten. 

We behandelen jouw persoonsgegevens conform dit Privacybeleid zolang we ze bewaren.

Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Overeenkomstig de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder kan je alvast een overzicht van deze rechten vinden.

Recht op informatie en van inzage

Je hebt het recht om geïnformeerd te worden of Pollet jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie over de bron van de gegevens indien we persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

Je hebt het recht om een gratis kopie te vragen van jouw persoonsgegevens in een gangbare vorm. Indien je bijkomende kopieën vraagt kan Pollet een redelijke vergoeding vragen om de administratieve kosten te dekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om aan Pollet te vragen om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die door Pollet verwerkt worden te vervolledigen of te corrigeren.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen door Pollet:

 • jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt worden door Pollet;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Pollet zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen andere gronden voor de (verdere) verwerking door Pollet;
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

In sommige gevallen zullen we jouw vraag tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. We zullen jou daarover verder informeren in ons antwoord op jouw verzoek tot gegevenswissing.

Recht op de beperking van de verwerking 

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode waarin Pollet de juistheid van de gegevens zal controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • Pollet heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

Je hebt het recht om Pollet te verzoeken je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over de dragen. Je kan ons daarbij vragen om de gegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Dit recht is enkel geldig voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Pollet op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien je u in een bijzonder en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigen. 

Pollet zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden óf wanneer de verwerking van je persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat gebaseerd is op een verwerking die uitsluitend geautomatiseerd gebeurde, waaronder profilering. Dit recht geldt niet voor de volgende gevallen: wanneer profilering of geautomatiseerde individuele besluitvorming toegestaan is bij een wettelijke bepaling die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van jouw rechten en vrijheden; wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst; wanneer dit berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan met ons contact opnemen voor meer informatie over het Privacybeleid of in verband met de uitoefening van je rechten via de volgende gegevens:

 • Via een brief gericht aan BOEKAN NV, t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare;
 • Via e-mail aan: privacy@boekan.be .

Indien je een van de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, moet je ons een bewijs van identiteit (zoals een kopie van de identiteitskaart) of van een verkregen volmacht bezorgen.

Zodra wij via de hierboven vermelde kanalen een klacht ontvangen, krijg je een bevestiging van ontvangst. Jouw verzoek wordt daarna binnen een redelijke termijn behandeld. 

Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit 

Indien je bepaalde klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, danken wij je hieromtrent ons eerst rechtstreeks te contacteren via één van bovenvermelde contactkanalen, zodat wij dit voor je kunnen oplossen. 

Verder heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit.

De contactgegevens van de respectievelijke toezichthoudende autoriteiten kan je vinden in Bijlage 2.

Welke cookies gebruiken we? 

Wanneer je onze Websites bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op jouw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de Websites. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid. 

Hoe worden wijzigingen aan het huidige Privacybeleid gedaan?

Het Privacybeleid van Pollet wordt van tijd tot tijd gewijzigd, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen aan onze producten/diensten die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid en de meest recente versie zullen we op onze Websites publiceren.

Bijlage 1:

De Pollet Group (Pollet) bestaat uit, en deze Privacyverklaring is daarom van toepassing op, de volgende entiteiten:

NameAddressCompany number
Alamo Water Poland SP.z.o.o.General Tadeusz Kutrzeby Street 17
Mazowiecki
05-082 Stare Babice, Poland
n° 0000203044
AQUA.COM NVDiamantstraat 1
2200 Herentals
Belgium
(BE) – 0449.488.397
AQUADECK B.V.De la Minestraat 2
6021 J Budel
Nederland
NL 8154 9246 7 B 01
AQUADUCT BVDiamantstraat 1
2200 Herentals
Belgium
(BE) – 0889.378.350
Aquina Wassertechnik GmbHRobert-Bosch-Straβe 22
63477 Maintal
Duitsland
Hanau HRB 95478
BAYARD EUROPE BVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0431.073.245
CAPPERS SASZone Industrielle du Felet
Rue Edouard Michelin
63300 Thiers
TVA: FR 92 498 739 333
D.W.A. Groβer Sand 8
76698 Ubstadt-WeiherGroβer Sand 8
Duitsland
Mannheim HRA 231421
DELTA WATER ENGINEERING NVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0863.958.709
DELTA WATER SOFTENERS Nederland BVSonman 27
5066 GJ Moergestel
Nederland
8540 23 409 B01
DISTIMMO NVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0405.087.539
ECO-VISION BVAmbachtslaan 14
3665 As
Belgium
(BE) – 0466.654.033
ESLI End. Urun. Paz. San ve Tic. Ltd. Sti. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Ksm
Antalya Bulvar No: 36
Döşemealtı / Antalya
Turkey
VAT: TR 3800086192
EURAQUA EUROPE NV Textielstraat 13
8790 Waregem
Belgium
(BE) – 0415.179.794
EURAQUA UK LTDUnit 22 Cam Centre, Wilbury WayHitchin SG4 0TWUnited KingdomVAT: GB 396266019
GH SYSTEMS BVIndustriepark De Bruwaan 45J
9700 Oudenaarde
Belgium
(BE) – 0474.474.411
GOLDEN COAST LtdFishleigh Road
Roundswell Commercial Park West
Bernstaple, Devon, EX31 3UA
7/11/8525
GRUPAGUA – POLLET WATER GROUP S.L.Avenida Del Vallès 728, Nave 1
Poligono Industrial Can Petit
08227 TERRASSA (Barcelona)
Spain
C.I.F. (VAT) : B61011201
H SERVICES SASAvenue de l’Europe 19
CS 62270
31522 Ramonville Saint Agne Cedex
France
TVA: FR: 43832550396
HEMA T SASAvenue de l’Europe 19
CS 62270
31522 Ramonville Saint Agne Cedex
France
TVA: FR: 46489039156
HEMOTECH BELUX BV (voorheen Medicole)Brouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0474 412 845
HEMOTECH SASAvenue de l’Europe 19
CS 62270
31522 Ramonville Saint Agne Cedex
France
TVA: FR: 87348214602
HERCO Wassertechnik GmbHPlanckstraβe 26
71691 Freiberg
Duitsland
Stuttgart HRB 200160
HYDRIS ENGINEERING BVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – O836.630.542
IMPOL SARL3, Rue Paul Tavernier
77300 Fontainebleau
France
TVA : FR 18.484.478.045
INSOL S.L. Avenida Del Vallès 728, Nave 1
Poligono Industrial Can Petit
08227 TERRASSA (Barcelona)
Spain
C.I.F. (VAT) : B64712433
ISSH VZWZonnekestraat 13
8501 Kortrijk
Belgium
(BE) – 0828 354 759
KENNET WATER LTDBone Lane 41
Newbury
Berks RG14 5SH
United Kingdom
VAT: GB 641.9512.40
MICRON NVRue de l’Abattoir 417700 Mouscron Belgium(BE) – 0432.864.874
NIVEKO s.r.o.Nivnická 2716
688 01 Uherský Brod
Czech Republic
607 45 801
PIDGON BVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0518.917.237
POLLET MEDICAL GROUP NVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0718.614.107
POLLET POOL GROUP NV Brouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0419.321.102
POLLET POOL GROUP UK LTDBlissard House, Abex Road
Newbury RG14 5EY
United Kingdom
0582 4859
POLLET WATER GROUP NVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0832 152 409
POMAZ B.V.Spaarpot 5, postbus 174
5667 KV Geldrop
Nederland
0500 886 224
PWG AngolaCentro de Logistica de Talatona- Aremazém E09 Talatona
LUANDA
Angola
VAT: 541 707 8476
PWG FRANCE SAS ZAC “Parc d’activités de Paris Est”
28 Boulevard de Beaubourg
77183 Croissy Beaubourg
France
TVA: FR 18.394.137.095
PWG IRELAND LtdUnit 4
Lisbunny Ind. Est
Nenagh
Co. Tipperary E45 KD 92
Ireland
VAT: 284733
PWG ITALIA S.R.L. Nova Milanese (MB)
Via Vesuvio 1
CAP 20834
Italia
IVA: 10425510962
PWG Portugal Lda. Centro Empresarial Sintra Estoril V Armazém B21 Capa Rota
ESTRADA DE ALBARRAQUE
Portugal
VAT : 504 751 433
STERIMA MLS LIEGE SARue Saint Exupéry 9, hall 1
4460 Grâce-Hollogne, Luik
Belgium
(BE) – 0678.829.754
STERIMA NVZonnekestraat 13
8501 Kortrijk
Belgium
(BE) – 0412.498.042
SUKO NVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0454.444.010
THE SOFT WATER COMPANY BVFonteinplein 3 9700 OudenaardeBelgium(BE) – 0810.392.042
UNIMID BVBrouwerijstraat 14
8680 Koekelare
Belgium
(BE) – 0417.967.456
VB Klimaattechniek BVSpaarpot 5, postbus 174
5667 KV Geldrop
Nederland
NL 8077.31.407.B01
WaterTec GmbHIZC Grausacher 6
3213 Liebistorf
Zwitserland
CH-217.0.540.184-2
WELLDANA A/SRandersvej 6
6700 Esbjerg
Denmark
CVR 18937190
WYCOMBE WATER LTDUnit 6 Premus
Coldharbour Way
Aylesbury Bucks., HP19 8AP
United Kingdom
VAT : GB 727 2923 24

Bijlage 2:

Toezichthoudende autoriteiten Privacy:

CountryAddressPhone/EmailWebsite
Belgium (nl)Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 (0)274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
Belgium (fr)Autorité de la protection des données (APD)
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte
Flanders (Vlaanderen)Vlaamse Toezichtscommissie voor verwerking persoonsgegevens
Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
Tel. +32 (0) 2 553 20 85
contact@toezichtscommissie.be
Formulier melden gegevenslek | Vlaanderen Intern
Wallonie (Wallonië)SPW – Service protection des Données
Place Joséphine-Charlotte 2
5100- Jambes
dpo@spw.wallonie.beVie privée (wallonie.be)
The NetherlandsBezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel .(+31) – (0)70 – 888 8500
Fax +31 70 888 8501
.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten
France CNIL
3 Place de Fontenoy
TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07
Tel . 01  53 73 22 22
01  53 73 22 00 
Agir | CNIL
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
LuxembourgCNPD
15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux
Tel. +352 26 10 60 1
Fax +352 26 10 60 29
info@cnpd.lu
Complaint form – Individuals – National Data Protection Commission – Luxembourg (public.lu)
GermanyBFDI
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0
Fax +49 228 997799 5550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de/ 
SpainAEPD
C/Jorge Juan, 6
28001  Madrid
Spain
Tel.+34 91 266 3517
Fax +34 91 455 5699
internacional@aepd.es
https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos
ItalyGarante protezione dei dati peronati
Piazza Venezia, 11
00187 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
segreteria.stanzione@gpdp.it
Home – Garante privacy en – Garante Privacy
TurkeyKiisel Verileri Koruma Kurumu
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4
06520 Balgat-Çankaya/Ankara
Tel.+90 312 216 5050KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK | Right to Lodge a Complaint
PolandUrzad Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 531 03 00
kancelaria@uodo.gov.pl dwme@uodo.gov.pl
Contact – UODO
PortugalCNPDAv. D. Carlos I, 134, 1º1200-651 LisboaTel. +351 21 392 84 00Fax +351 21 397 68 32geral@cnpd.pthttps://www.cnpd.pt/organizacoes/obrigacoes/violacao-de-dados-ou-data-breach/
DenmarkDatatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel. +45 33 1932 00
dt@datatilsynet.dk
https://www.datatilsynet.dk/english/file-a-complaint
SwitzerlandFDPIC
Feldeggweg 1
CH- 3003 Berne Switzerland
Tel. +41 (0)58 462 43 95
Fax +41 (0)58 465 99 96
info@edoeb.admin.ch
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-protection—switzerland.html
IrelandDPC
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2, D02 RD28
Tel.01 7650100 / 1800437 737 https://forms.dataprotection.ie/breach-notification
United KingdomICO
Wycliff House
Water Lane -Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tel. +0303 123 1113 (or +44 1625 545745 if calling from overseas)
Fax 01625 524510
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
Czech RepublicOffice for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
https://www.uoou.cz/en/
EuropeEDPS
Rue Wiertz 60
Office: Rue Montoyer 30, 6th floor
1047 Bruxelles – Brussel 
Tel. +32 2 283 19 00
Fax +32 2 283 19 50
edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en